• 10 jaar ervaring!
  • 2000m2 showterrein nabij Groningen!
  • Specialist in maatwerk!
Telefoon 050-2400020
 

Let op: Zaterdag 22 juni gesloten!

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden BlokhutA7 B.V., handelend onder de naam: BlokhutA7.nl


 Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen BlokhutA7 en een wederpartij (hierna Wederpartij) zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Wederpartij de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BlokhutA7 worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BlokhutA7 ingeschakelde tussenpersonen en derden.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien u aan BlokhutA7 schriftelijk opgave doet van een adres, is BlokhutA7 gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Wederpartij aan BlokhutA7 schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dienen te worden gezonden.

1.7 Wanneer door BlokhutA7 gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat haar recht onverlet alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat BlokhutA7 deze Voorwaarden ruimer toepast.
1.8 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BlokhutA7 in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.


Artikel 2. Identiteit onderneming

BlokhutA7 B.V. handelend onder de naam: BlokhutA7 B.V. en BlokhutA7.nl

 

Vestigingsadres en bezoekadres:

De Rietlanden 8

9828 PX

Oostwold (gemeente Leek, Groningen)

 

Telefoonnummer:

050-2400020

Websites:

BlokhutA7.nl

KvK-nummer 65415426
BTW-nr NL856102945B01

 

 

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten 
3.1 Alle aanbiedingen van BlokhutA7 zijn vrijblijvend en dienen te worden gekwalificeerd als een uitnodiging tot onderhandeling. BlokhutA7 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen voor het ontstaan van de verbintenis te wijzigen, in het bijzonder wanneer op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.6.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door BlokhutA7. BlokhutA7 is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BlokhutA7 dit mede binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.3 Gegevens op de internetsite en in drukwerken verstrekt door BlokhutA7 kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Zij binden BlokhutA7  nooit.

3.4 De opgegeven prijzen gelden voor levering vanuit het bedrijf of magazijn van

BlokhutA7 en zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele emballage.


Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW.
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn exclusief montagekosten.
4.3 Betaling kan geschieden d.m.v. overschrijvingIn het geval van maatwerk dient 40% van het aankoopbedrag vooraf te worden betaald en het restant voor aflevering. Indien de wederpartij het restantbedrag onder rembours wil voldoen dient dit tijdig overlegd te worden met BlokhutA7. Eventuele extra kosten voor verzending en/of betaling onder rembours of contact worden doorberekend aan de Wederpartij.

Artikel 5. Aanbetaling

BlokhutA7 is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 30%  van het totale bedrag te vragen (40% bij maatwerk). Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van BlokhutA7  de overeenkomst wordt ontbonden heeft de Wederpartij het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 6. Levering

6.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 180 (honderdtachtig) werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter als is bepaald in de overeenkomst tussen de Wederpartij en BlokhutA7 . De door BlokhutA7 opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door BlokhutA7  overschreden wordt, zal BlokhutA7  u hiervan onmiddellijk via brief of e-mail in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met BlokhutA7  te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan BlokhutA7 te melden.

6.3 Indien het product op afroep klaar staat en de klant het product later wil dan is overeengekomen kan het product bij de leverancier worden gestalt. De klant dient dan wel het volledige bedrag te betalen en kan het product op afroep laten leveren. Zodra de volledige betaling is gedaan is de klant eigendom van het product.

6.4 De prijzen voor de levering op onze websites zijn prijzen voor levering binnen Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

7.1 BlokhutA7 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

-de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-na het sluiten van de overeenkomst BlokhutA7 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van BlokhutA7  kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is BlokhutA7  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

7.2 Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BlokhutA7 kan worden gevergd.

7.3 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is BlokhutA7  gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BlokhutA7 op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien BlokhutA7  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.5 Indien BlokhutA7 op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.

7.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BlokhutA7 , zal BlokhutA7 in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan BlokhutA7 is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. BlokhutA7 zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door BlokhutA7  genoemde termijn te voldoen, tenzij BlokhutA7  anders aangeeft.

7.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BlokhutA7 vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van BlokhutA7  op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.8 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert in strijd met deze Voorwaarden, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

7.8 Na de acceptatie van een bestelling van maatwerk is het voor de Wederpartij niet mogelijk de overeenkomst op te schorten, te ontbinden of tussentijds op te zeggen.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Zolang BlokhutA7 geen volledige betaling van het overeengekomen van Wederpartij heeft ontvangen (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen), blijven de geleverde goederen, eigendom van BlokhutA7 .

8.2 BlokhutA7 heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Wederpartij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

8.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9. Privacy beleid
9.1 BlokhutA7 zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
9.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door BlokhutA7 kunnen nakomen van de overeenkomst die met de Wederpartij is aangegaan.
9.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.
9.4 Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 10. Garantie

BlokhutA7 geeft op alle niet bewegende goederen onderdelengarantie, dit houdt in dat BlokhutA7 kosteloos de onderdelen levert wanneer er onverhoopt iets defect raakt binnen de gestelde garantietermijn, onverminderd het in artikel 12 bepaalde met betrekking tot zelf-installatie. De Wederpartij zal in geval van defecten zelf de kosten dragen voor een monteur of installateur.
Garantie termijnen van onze producten zijn als volgt:

– tuinhuis 28mm: 2 jaar
– blokhut 44mm: 2 jaar
– chalet 68mm: 2 jaar
– garage 44mm: 2 jaar

Garantie op houtrot, mits goed onderhouden(na montage binnen een week geïmpregneerd en gebeitst zoals de voorschriften weergeven op de verpakking van het product van behandeling):
– 5 jaar

Artikel 11. Onderhoud
De blokhutten, tuinhuizen, chalets, houten garages, carports en andere houtproducten dienen een impregneer behandeling te ondergaan. Daarna moeten deze 2 tot 3 lagen gebeitst worden. Hoe vaak er nadien gebeitst moet worden is afhankelijk van de beitssoort. Tijdens de verkoop zal dit toegelicht worden.


Artikel 12. Installatie producten

BlokhutA7 adviseert installatie door haar eigen bouwteam. Hiermee garandeert BlokhutA7  een professionele installatie. Indien de wederpartij niet kiest voor installatie door BlokhutA7 hebben slechts producten die door een erkend installateur zijn geïnstalleerd hebben fabrieksgarantie. BlokhutA7  kan derhalve niet instaan voor haar producten bij niet-professionele installatie. BlokhutA7  heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van het ondersteunen van de installatie; BlokhutA7 garandeert service aan de Wederpartij wanneer deze de installatie heeft laten uitvoeren door een partij die door BlokhutA7  is aanbevolen.

BlokhutA7 is niet aansprakelijk voor de opbouw of installatie van het product. Eventuele opbouw of installatie wordt overeengekomen tussen de installateur en de Wederpartij. BlokhutA7  is daarbij geen contractspartij.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 BlokhutA7 behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, vooronder maar niet uitsluitend ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BlokhutA7 .

13.2 BlokhutA7  heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht

13.3 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. blijven het onvervreemdbaar eigendom van BlokhutA7 en dienen op zijn

eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

13.4 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van BlokhutA7  om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 14. Reclames en aansprakelijkheid
14.1 Opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Wederpartij BlokhutA7 daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) werkdagen na  aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, hiervan op de hoogte te stellen.

14.2 Eventuele gebreken aan de producten worden geconstateerd door middel van digitale foto’s die Wederpartij bij de kennisgeving van het gebrek dient bij te voegen.
14.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BlokhutA7  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
14.3 Indien de Wederpartij een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan BlokhutA7 te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de Wederpartij komen.

Artikel 15. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Wederpartij en BlokhutA7 , dan wel tussen BlokhutA7 en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Wederpartij en BlokhutA7 , is BlokhutA7 niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BlokhutA7 .

Artikel 16. Overmacht
16.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BlokhutA7 ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling door de Wederpartij op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Wederpartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BlokhutA7 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
16.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BlokhutA7 kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16.3 Indien BlokhutA7  ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BlokhutA7  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17. Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door BlokhutA7 is aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst. Wenst de Wederpartij een zending op andere wijze te ontvangen, bijvoorbeeld per expresverzending, zijn de extra kosten hieraan verbonden voor diens rekening.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
18.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 19. Vindplaats en wijziging voorwaarden

19.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.